การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น
 
วันที่    เดือน    พ.ศ.  
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น
      ข้าพเจ้า** นาย/ นาง/ นางสาว  นามสกุล**    อายุ      ปี
เกิดวันที่    เดือน      พ.ศ.     อยู่บ้านเลขที่**  
หมู่ที่**  ตำบล อำเภอ จังหวัด  

โทรศัพท์ **  หมายเลขบัตรประชาชน    

        มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครองครองหรือควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ดังนี้  เพื่อนำไปใช้  

มีความประสงค์ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น รับรอง ไม่รับรอง     เอกสาร จำนวน     ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
   
   
(หมายเหตุ** ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล)
รหัสส่งข้อมูล :