กิจกรรม : โครงการ 5ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :
    

 โครงการ 5ส พัฒนาคน พัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2563

          5ส เป็นการจัดระเบียบและปรับปรุงที่ทำงาน สถานประกอบกิจการ และงานของตนด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยใช้วิธี สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดย 3ส แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ และระบบงาน ส่วน 2ส หลังเป็นการพัฒนาคน ซึ่งประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการท างานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและ จิตที่ดีมีระเบียบวินัยมากขึ้น และลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ 5ส ยังช่วยลดต้นทุน ของหน่วยงานลงอีกด้วย

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น จึงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “5ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน ขึ้น  เพื่อคาดหวังให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ

 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม 2563    อ่าน 380 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**