กิจกรรม : งานของดีท่าขึ้น ปี 2558
รายละเอียด :
    

 

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ตามอำนาจหน้าที่  มาตรา 67 (๘) ภายใต้แห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่บำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๖(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันศาสนาจึงร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มสตรี  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าขึ้น ส่วนราชการในตำบลท่าขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป ได้รู้จักสินค้าและทรัพยากรที่มีคุณค่าของตำบลท่าขึ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นจึงจัดทำโครงการนี้ ขึ้นมา

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558    อ่าน 709 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**